Hofner 500/1 Bass
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo