Fender Custom Shop Stratocaster
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo