Vox Valvetronix VT40+
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo